Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Stal Nowicki spółka jawna z siedzibą w Gdańsku

I. Wstęp – dane kontaktowe
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Stal Nowicki spółka jawna wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000438791, NIP: 5833155769, REGON: 221782483 z siedzibą przy ulicy Litewskiej 6, 80-719 Gdańsk danych osobowych obecnych oraz potencjalnych Klientów.

Dane kontaktowe do Administratora danych:

adres e-mail: biuro@stalnowicki.pl

numer tel.: 58 305 48 84

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych

Polityka Prywatności odnosi się do następujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19).
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” (stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).

III. Zasady przetwarzania osobowych

 1. Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
 2. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa . Dane są przetwarzane w celu zawarcia bądź wykonania umowy oraz w celu wykonania obowiązków nałożonych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.)
 3. Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 
 4. Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Realizujemy prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.
 6. Gromadzimy dane takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 7. Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące wydłużyć okres przechowywania danych.
 8. Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
 9. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Podawanie danych osobowych jest niezbędna dla prawidłowego wykonania umowy oraz w celu wykonania obowiązków nałożonych Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 2. Prawo dostępu do danych: masz prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób.
 3. Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.
 4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy dane osobowe w oparciu o nasz uzasadniony interes (np. cele analityczne, dowodowe, archiwizacyjne), wówczas w razie Twojego sprzeciwu, będziemy musieli zaprzestać przetwarzania Twoich danych, chyba, że wykażemy istnienie istotnych, uzasadnionych podstaw dla przetwarzania, które to obiektywnie powinny mieć pierwszeństwo nad Twoją niedogodnością lub polegają na obronie naszych roszczeń (np. w postępowaniu sądowym). Prawo sprzeciwu przysługuje także w przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie, np. w związku z profilowaniem opartym o pliki cookies. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych w tym celu musi zostać natychmiast zaniechane.
 5. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady na żądaniu od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, co w wymiarze praktycznym może polegać na czasowym zablokowaniu dostępu użytkownikom do Twoich danych, czy przeniesieniu danych do innego systemu.
 7. Prawo do przenoszenia danych: masz prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które nam dostarczyłeś jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o Twoją zgodę lub na podstawie umowy, oraz w sposób zautomatyzowany.
 8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Twoje wnioski zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Ciebie poinformujemy. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że otrzymasz od nas informacje, z których zrezygnowałeś cofając zgodę.

 

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piatek

7.00 - 15.00

Sobota

7.00 - 13.00

 

Obsługujemy płatności kartami

STAL Nowicki Sp. j.

80-719 Gdańsk, ul. Litewska 6
NIP: 583-31-55-769
REGON: 221782483
KRS: 0000438791
BDO: 000016449

 

 

KASACJA POJAZDÓW, UŻYWANE CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Lucyna Czaja

T: 501 676 000

T: 58 301 46 62
lucyna@stalnowicki.pl

Copyright © Stal Nowicki 2016 - All Rights Reserved. Projekt i realizacja: E1-Interactive